Farnost Vyskytná nad Jihlavou

Římskokatolická farnost

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Budeme mít nové blahoslavené

Dne 10. 5. 2012 papež Benedikt XVI. podepsal dekret o mučednictví Čtrnácti pražských mučedníků Bedřicha Bachsteina a druhů, františkánů od kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Tím oficiálně otevřel cestu k jejich prohlášení za blahoslavené.

V současnosti se očekává ze strany Apoštolského stolce potvrzení navrženého data blahořečení, a to 13. 10. 2012. Slavnostní liturgie, při níž k blahořečení františkánských řeholníků dojde, proběhne v pražské katedrále.

Komunita františkánů osídlila pobořený konvent Pan­ny Marie Sněžné v Praze v roce 1604 za vlády císaře Rudolfa II. a zhruba do roku 1610 konvent i kostel obno­vila. Dne 15. 2. 1611 došlo ke vpádu vojska Leopolda Habsburského do Prahy (tzv. vpád pasovských). Vojsko, které mělo v zásadě upevnit slábnoucí pozici císaře a už během svého postupu k Praze vyvolávalo pobouření tím, jak se chovalo barbarsky, obsadilo rychle Malou Stranu
a snažilo se proniknout na druhý břeh Vltavy. Vzniklé napětí a ohrožení místních obyvatel na Starém a Novém Městě pražském i těch, kdo se do většinově nekatolické Prahy stáhli před postupujícím vojskem, přerostlo v ex­plozi extrémního radikalismu. Ten vyústil v napadení některých katolických klášterů, v nichž došlo k rabování a někde i ke krveprolití. Nejvýraznější obětí vraždění se stala právě komunita františkánů, kterou tvořili bratři různých částí Evropy (čtyři Italové, Španěl, Francouz, Holanďan, Němci a Češi). Čin byl později všeobecně odsouzen, a to ze strany jak katolíků, tak protestantů.

Pohnuté události spojené s vpádem pasovských a mu­čednictvím čtrnácti františkánů jsou mementem, dnes poněkud pozapomenutým, jež však může po čtyřech sta­letích napomoci hlubšímu porozumění některým histo­rickým ranám v soužití katolíků a nekatolíků a k jejich uzdravování.

Pro naši církev je toto blahořečení významnou du­chovní událostí, kdy bude v osobách blahořečených bratří před oči všech věřících vyzdvižen mimořádný příklad věrnosti víře a osobnímu poslání, střízlivé ochoty k oběti vlastního života i pokojného přijetí utrpení a smrti a kdy se také budou moci dotknout tajemství společenství sva­tých, které hlouběji odhaluje cíl životní pouti každého člověka.

Provincie bratří františkánů a Arcibiskupství pražské zvou všechny věřící Čech a Moravy k účasti na této slav­ností chvíli.

V této souvislosti vydaly Paulínky knihu Klementa Minaříka, OFM, Pražští mučedníci, která je rozšířena
o antologii historických textů vážících se k této události.
Knihu je možno objednat i ve větším počtu – viz .             Dle sdělení sekretariátu ČBK